Update regeling Beach Handball Tour 2022-2023

Update regeling Beach Handball Tour 2022-2023

Naar aanleiding van publicatie van de regeling Beach Handball Tour 2022-2023 op 23 december 2022,  heeft het NHV een aantal inhoudelijke vragen en opmerkingen over deze regeling ontvangen. Hierop is besloten om de regeling op basis van deze vragen en opmerkingen te updaten, zodat er voor alle betrokken partijen duidelijkheid is wat betreft de regels en afspraken binnen de NHV Beach Handball Tour. De nieuwe versie van 17 maart 2023 vervangt daarmee de op 23 december 2022 gepubliceerde versie.

De nieuwe regeling Beach Handball Tour 2022-2023 is hier te downloaden.

Online informatiebijeenkomsten

Om de nieuwe regeling Beach Handball Tour 2022-2023 toe te lichten, vragen te beantwoorden en ondersteuning te bieden, organiseren we op korte termijn twee online informatiebijeenkomsten voor toernooiorganisaties, verenigingscontactpersonen, teamofficials, scheidsrechters, delegates en alle overige geïnteresseerden. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Donderdag 30 maart 2023, 19.30 – 21.00 uur, en
  • Woensdag 5 april 2023, 19.30 – 21.00 uur.

Bij interesse in één van deze online informatiebijeenkomsten vragen we jullie om uiterlijk één dag voorafgaand aan de desbetreffende bijeenkomst dit aanmeldformulier in te vullen. De aangemelde personen ontvangen vervolgens per mail een persoonlijke uitnodiging voor de online bijeenkomst.

Hieronder staan enkele (belangrijke) wijzigingen beschreven.

Algemene informatie

Om als team deel te nemen aan de Beach Handball Tour is het niet noodzakelijk dat de spelers van het team lid zijn van dezelfde vereniging. Wel dienen alle spelers aangemeld te zijn als spelend lid van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), of aangemeld te zijn als spelend lid van een bij de European Handball Federation (EHF) of de International Handball Federation (IHF) aangesloten federatie en in het bezit te zijn van de Nederlandse identiteit.

Per 17 maart 2023 is toegevoegd dat ook “buitenlandse spelers” (spelers die aangemeld zijn als spelend lid van een bij de European Handball Federation (EHF) of de International Handball Federation (IHF) aangesloten federatie en niet in het bezit zijn van de Nederlandse identiteit) mogen deelnemen aan toernooien binnen de NHV Beach Handball Tour. Deelnemende teams met deze “buitenlandse spelers” spelen echter buiten mededinging mee en komen derhalve niet in aanmerking voor punten voor de Beach Handball Tour ranking.

Het “Best of Four” principe, waarbij voor de B- en A-jeugd en Senioren slechts de vier hoogst behaalde punten in toernooien meetellen voor de kwalificatie van het NK Beach Handball, maakt per 17 maart 2023 géén onderdeel meer uit van de regeling.

NK Kwalificatietoernooi

Een NK Kwalificatietoernooi kan, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden, door iedereen georganiseerd worden. Hieronder enkele wijzigingen per 17 maart 2023:

De toernooiorganisatie publiceert tenminste twee weken voorafgaand het NK Kwalificatietoernooi het toernooireglement. De bepalingen in dit reglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen in het NHV wedstrijdreglement, de Regeling Beach Handball Tour 2022-2023 en overige relevante reglementen en regelingen van het NHV.

Het bondsbureau is verantwoordelijk voor het toewijzen van tenminste één Beach Handball Delegate voor een NK Kwalificatietoernooi. Deze delegate wordt aangemerkt als de toernooidelegate en zal daarmee tijdens het toernooi geen nevenfuncties mogen bekleden. De toernooidelegate ontvangt van het NHV een vergoeding van € 50,- per dag en een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer.

Indien er binnen een categorie wordt gespeeld in meerdere poules, dient iedere poule tenminste uit drie teams te bestaan. Wanneer een categorie uit meerdere poules bestaat, dient de poule indeling op basis van loting te geschieden. Indien er binnen één categorie meerdere teams van dezelfde vereniging deelnemen, zullen zij (zoveel als mogelijk) in verschillende poules worden ondergebracht.

Organisatie-, prestatie- en Fair Play punten

In de berekening van het aantal organisatiepunten zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn er nu (onder andere) organisatiepunten te behalen voor een E-jeugd toernooi (indien gespeeld volgens de jeugd Beach Handball (nieuwe stijl) uitgangspunten). Ook zijn de criteria voor een centercourt, evenementbeleving, overige Beach Handball activiteiten en media-aandacht gespecificeerd. Daarnaast kent de regeling een bonus toe van 15 organisatiepunten aan een indoor Beach Handball toernooi, ter stimulering van Beach Handball in de winterperiode en ter compensatie van het verlies van organisatiepunten op overige criteria.

Op een NK Kwalificatietoernooi behalen teams organisatie- en prestatiepunten op basis van de behaalde positie in de eindranking van het desbetreffende toernooi. Hierbij is het “bovenste en onderste helft” principe losgelaten. Het maximaal aantal te behalen punten voor de Beach Handball Tour ranking is per team per NK Kwalificatietoernooi 315; 150 organisatiepunten, 150 prestatiepunten en 15 Fair Play punten.

Het per categorie hoogste team in het Fair Play klassement ontvangt 15 Fair Play punten. Deze punten worden toegevoegd aan het door het desbetreffende team aantal behaalde organisatie- en prestatiepunten. Tijdens ieder NK Kwalificatietoernooi wordt het Fair Play klassement bepaald op basis van het aantal bestraffingen gedurende het NK Kwalificatietoernooi.

Beach Handball Tour 2023-2024

De regeling Beach Handball Tour 2023-2024 en de datum van het Nederlands Kampioenschap Beach Handball 2024 worden uiterlijk 1 mei 2023 gepubliceerd.