REGELGEVING & Documenten
Beach HanDball Tour

 

 

 
 
 
 

Regelgeving 

 Longlist Senioren 2023-2024
Versie: 1 mei 2023

Reglement NK Beach Handball 2023
Versie: 23 juni 2023

Puntenuitrekensheet Beach Handball Tour
Nieuwe versie voor 23-24 volgt zsm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijddocumenten